ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੁਲਜਾਉਂਣੀ ਚਹੁੰਨਾਂ
ਉੱਲਝੀ ਜੀਵਨ ਤਾਣੀ ਨੂੰ
ਤੱਕ ਆਸਰਾ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ
ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ………..